2014 AR+OY, Shin Kong Mitsukoshi A9, Taipei, Taiwan